Η αγορά και πώληση ακινήτων στην Ελλάδα, η οποία εμφανίζει σημαντική άνοδο τα τελευταία χρόνια, διέπεται από ένα πλέγμα ειδικών διατάξεων και απαιτεί εξειδικευμένη νομική κατάρτιση και πολυετή εμπειρία, τα οποία διαθέτει το γραφείο μας σε συνεργασία με ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων.

Ειδικά, όσον αφορά την χορήγηση άδειας διαμονής σε επενδυτές/υπηκόους τρίτων χωρών (Golden Visa) το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό. Με την συγκεκριμένη άδεια διαμονής πενταετούς διάρκειας, χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία αξίας 250.000 ευρώ ή 500.000 ευρώ για συγκεκριμένες περιοχές της χώρας υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος, η δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια διαμονής στην Ελλάδα. Με την εν λόγω άδεια διαμονής παρέχεται στους δικαιούχους το πλεονέκτημα ελεύθερης κίνησης εντός των ευρωπαϊκών χωρών που περιλαμβάνονται στη ζώνη την οποία ορίζει η Συνθήκη Σένγκεν («Schengen Convention Area»).

Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του επενδυτή.

Ο επενδυτής, στον οποίο χορηγείται η ως άνω άδεια διαμονής, μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του επενδυτή.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει το χειρισμό όλων των σταδίων της διαδικασίας χορήγησης άδειας διαμονής σε επενδυτές/υπηκόους τρίτων χωρών (Golden Visa), παρέχοντας, ενδεικτικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • συνεργασία με μεσιτικά γραφεία και συνδρομή στην εύρεση ακινήτων σύμφωνα με τις ανάγκες των επενδυτών
  • διεξαγωγή ενδελεχούς νομικού ελέγχου ακινήτου και συνεργασία με συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας
  • καθοδήγηση για την υπογραφή πληρεξουσίου ενώπιον των αρμόδιων αρχών
  • ολοκλήρωση διαδικασίας απόκτησης ελληνικού αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
  • ολοκλήρωση διαδικασίας ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού σε ελληνική τράπεζα
  • συνδρομή στην έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου
  • συγκέντρωση των απαιτούμενων εγγράφων για κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής επενδυτή, παρακολούθηση της πορείας της υπόθεσης και παραλαβή της εκδοθεισόμενης προσωρινής και στη συνέχεια μόνιμης άδειας διαμονής
  • καθοδήγηση κατά την επίσκεψη στην Ελλάδα για υποβολή των βιομετρικών στοιχείων του επενδυτή εντός 12 μηνών από την υποβολή της αίτησης