Το εργατικό δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας. Το εργατικό δίκαιο επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, ενώ είναι στενά συνδεδεμένο με την οικονομική λειτουργία του κράτους.

Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Παροχή νομικών συμβουλών σε όλα τα στάδια εξέλιξης της εργασιακής σχέσης.
 • Σύνταξη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας.
 • Ζητήματα άσκησης διευθυντικού δικαιώματος εργοδότη.
 • Καταγγελία συμβάσεων εργασίας και άκυρη απόλυση.
 • Εξωδικαστική και δικαστική εκπροσώπηση και διαπραγμάτευση σε ζητήματα εργατικών διαφορών, όπως ενδεικτικά, αξιώσεις για δεδουλευμένους μισθούς, διεκδίκηση αποζημίωσης απόλυσης, αξιώσεις από εργατικό ατύχημα.
 • Μεταβολή εργασιακής σχέσης σε περίπτωση εξαγοράς, συγχώνευσης και εν γένει μεταβίβασης επιχειρήσεων.
 • Ζητήματα ομαδικών απολύσεων.
 • Δανεισμός εργαζομένων.
 • Πλήρης και μερική απασχόληση.
 • Εκ περιτροπής εργασία.
 • Διαδικασίες ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας και προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμου της Επιθεώρησης Εργασίας.