Το ενοχικό δίκαιο αποτελεί έναν εκτενή κλάδο του αστικού δικαίου που ρυθμίζει κάθε είδους έννομη σχέση μεταξύ προσώπων, που προκύπτει είτε από την ιδιωτική βούληση (συμβάσεις) είτε από τον ίδιο το νόμο (π.χ. σε περίπτωση αδικοπραξίας ή αδικαιολόγητου πλουτισμού).

Ισχύουν δε ειδικοί κανόνες για την προστασία του καταναλωτή, ως του ασθενέστερου μέρους σε μια εμπορική συναλλαγή. Αντίστοιχα, συγκεκριμένες συναλλαγές, όπως οι εμπορικές μισθώσεις, διέπονται από ιδιαίτερο καθεστώς.

Στο πλαίσιο αυτό, το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Αγωγές για κάθε είδους αξιώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που προκύπτουν από σύμβαση ή από το νόμο.
  • Σύνταξη συμφωνητικών και χειρισμός διαφορών που αφορούν επαγγελματικές μισθώσεις ή/και μισθώσεις κατοικίας.
  • Αξιώσεις από καταδολίευση δανειστών.
  • Διαπραγμάτευση και σύνταξη κάθε είδους συμβάσεων.
  • Διαφορές και αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.
  • Αξιώσεις από αδικοπραξία και αγωγές για την αποζημίωση ή/και αποκατάσταση ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης.
  • Διαφορές στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών.