Το Εμπορικό Δίκαιο είναι κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές και τους εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις). Το εμπορικό δίκαιο εκτείνεται σε ζητήματα όπως είναι οι εμπορικές εταιρίες, η πτώχευση/αφερεγγυότητα, τα αξιόγραφα, το χρηματιστήριο, οι τράπεζες, οι εμπορικές συμβάσεις, τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ελεύθερος και αθέμιτος ανταγωνισμός, κλπ.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια εμπορική σύμβαση να αποτυπώνονται με σαφήνεια η συμφωνία των μερών ως προς τα στοιχεία της εμπορικής συναλλαγής, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους.

Γι’ αυτό, η συμβολή του δικηγόρου είναι κρίσιμη κατά το στάδιο τόσο των διαπραγματεύσεων όσο και της οριστικοποίησης της συμφωνίας. Διαφορετικά, μετά την εμφάνιση τυχόν διαφωνιών και την επέλευση της σύγκρουσης, είναι πιθανόν τα μέρη να οδηγηθούν αναπόφευκτα σε ιδιαίτερα επαχθείς (οικονομικά και χρονικά) διαδικασίες δικαστικής επίλυσης.

Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Συστάσεις εταιριών κάθε μορφής: Ανώνυμη Εταιρία (A.E.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (E.Π.Ε.), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.), Ομόρρυθμη Εταιρία (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.) κλπ. Νομική υποστήριξη και ενημέρωση σχετικά με το νέο τρόπο σύστασης εταιριών (Υπηρεσίες μιας στάσης).
  • Διενέργεια νομικού ελέγχου για εξαγορά, συγχώνευση, μετασχηματισμό, διάσπαση, απόσχιση, λύση και εκκαθάριση εταιριών.
  • Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις, τήρηση πρακτικών και χειρισμός θεμάτων αύξησης ή μείωσης μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και λοιπών συναφών ζητημάτων.
  • Παροχή νομικών συμβουλών σε ειδικές κατηγορίες συμβάσεων, όπως συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising), χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), εμπορικής αντιπροσωπείας, διανομής κλπ.
  • Ζητήματα δικαίου αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές κλπ.).
  • Ζητήματα τραπεζικού δικαίου και δικαίου της κεφαλαιαγοράς.
  • Νομικές συμβουλές για τήρηση της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού (καρτέλ, κάθετες και οριζόντιες συμπράξεις, συγκεντρώσεις, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης). Γνωστοποίηση συγκεντρώσεων. Καταγγελίες και παραστάσεις ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πρόγραμμα επιείκειας, υποβολή δεσμεύσεων, διαδικασία διευθέτησης.
  • Αγωγές ενώπιον αστικών δικαστηρίων για παραβίαση της νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού.
  • Νομικές συμβουλές για ζητήματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
  • Κατοχύρωση εμπορικών σημάτων ιδιωτών ή επιχειρήσεων στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και εκπροσώπηση ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου.