Το Ειρηνοδικείο Κρωπίας στην υπ΄ αριθ. 162/2018 απόφασή του έκρινε ότι για το ορισμένο της σχετικής αγωγής το επίδικο ακίνητο πρέπει να περιγράφεται με σαφή καθορισμό της θέσης στην οποία βρίσκεται και οπωσδήποτε των ορίων του, ώστε να μη γεννάται αμφιβολία για την ταυτότητά του. Τέτοια περιγραφή μπορεί να γίνεται με αποτύπωσή του σε τοπογραφικό…