Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής λόγω μη προσκόμισης από την ενάγουσα πρακτικού υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης. Η διαφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4640/2019 καθόσον μέρη έχουν εξουσία διαθέσεως των επίδικων αξιώσεων. Η συμπλήρωση της σχετικής έλλειψης δεν μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Προσβολή προσωπικότητας από αναρτήσεις σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο: α) επιδικάζει εύλογα ποσά χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία β) υποχρεώνει τον εναγόμενο να διαγράψει από το προσωπικό του προφίλ στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τις προσβλητικές για τους ενάγοντες αναρτήσεις και να καταχωρίσει δημοσίως ορατή στο προσωπικό προφίλ που χρησιμοποιεί περίληψη της…

Επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. Κατασκευή από τον μισθωτή αυθαίρετων κατασκευών κατά παράβαση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού και χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή. Εξακολούθηση αυθαιρεσιών παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης. Κακή χρήση του μισθίου. Δεκτή η αγωγή απόδοσης του μισθίου. Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής (ΚΠολΔ 910 αρ. 1). [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Αναλογική εφαρμογή άρθρου 255 ΑΚ με αποτέλεσμα την αναστολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποσβεστικής προθεσμίας, σε περίπτωση άσκησης αγωγής προσβολής πατρότητας από το ίδιο το τέκνο μετά την παρέλευση της ενιαύσιας αποσβεστικής προθεσμίας των άρθρων 1470 περ. 3 και 1483 παρ. 1, εδ. β’ ΑΚ, εάν αποδειχθεί ότι η άσκηση της αγωγής εντός της…

Ο κληρονόμος αποκτά την κληρονομία ακόμα και χωρίς γνώση ή βούληση αυτοδικαίως με μόνο το θάνατο του κληρονομουμένου χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε επιπλέον ενέργειες (ΑΚ 1711,1846-1851,1856). Το δικαίωμα αυτοδίκαιης κτήσης είναι προσωρινό και μετακλητό, διότι τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποποίησης της κληρονομίας (ΑΚ 1847), η οποία υπόκειται σε τετράμηνη αποσβεστική…

Μη ανεκτή, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία διέπει τόσο το ουσιαστικό όσο και το δικονομικό δίκαιο, στην ισχύουσα εθνική και υπερεθνική έννομη τάξη, η επίσπευση πλειστηριασμού ακινήτου αξίας άνω των 150.000€ για την ικανοποίηση απαίτησης ποσού 20.000€, καθώς υπάρχει δυσαναλογία μέσου και σκοπού. Οι συνέπειες, σε περίπτωση ευδοκίμησης του πλειστηριασμού στο πρόσωπο…

Εφόσον η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων δεν περιβληθεί τον έγγραφο τύπο ή το έγγραφο δεν περιλαμβάνει άπαντα τα αναγκαία στοιχεία, καθορισμένα εκ του νόμου ως ελάχιστο περιεχόμενο αυτής, είναι άκυρη και συνακόλουθα, μη αναπτύσσοντας ισχύ, δεν παράγει ενοχή, μεταξύ άλλων για καταβολή μεσιτικής αμοιβής. Εφόσον η κύρια σύμβαση καταρτίστηκε κατά τη διάρκεια της αποκλειστικής μεσιτείας, τεκμαίρεται,…

Οι διατάξεις του ν. 5100/2024 επέφεραν τροποποιήσεις στο καθεστώς παροχής μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa). Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις επέφεραν αύξηση των ορίων της ελάχιστης αξίας κτήσης της ακίνητης περιουσίας. Για την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας και για τα νησιά με πληθυσμό…

Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί ιδιωτικών διαφορών, που συνδέονται με την ελληνική πολιτεία, εφόσον η αρμοδιότητά τους θεμελιώνεται στις διατάξεις περί δωσιδικίας. Εφαρμόζεται το ελληνικό δικονομικό δίκαιο και το ουσιαστικό δίκαιο που ορίζεται από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σε ζητήματα επιτροπείας αλλοδαπού, εφόσον έχει συνήθη…

Για τον καθορισμό της υλικής αρμοδιότητας σε υποθέσεις παροχής διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ επ. λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, η οποία προσδιορίζεται από το Δικαστήριο με βάση το ποσό της ανάλογης αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται αφού συνυπολογισθεί η μείωση της αξίας του…

Page 1 of 121 2 3 12