Το Ειρηνοδικείο Κρωπίας στην υπ΄ αριθ. 162/2018 απόφασή του έκρινε ότι για το ορισμένο της σχετικής αγωγής το επίδικο ακίνητο πρέπει να περιγράφεται με σαφή καθορισμό της θέσης στην οποία βρίσκεται και οπωσδήποτε των ορίων του, ώστε να μη γεννάται αμφιβολία για την ταυτότητά του. Τέτοια περιγραφή μπορεί να γίνεται με αποτύπωσή του σε τοπογραφικό διάγραμμα. Η ενσωμάτωση του τοπογραφικού διαγράμματος στο δικόγραφο της αγωγής δεν είναι αναγκαία, όταν καθορίζεται σαφώς η θέση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και τα όριά του με αναφορά του προσανατολισμού αλλά και της έκτασης εκάστης πλευράς του και δεν γίνεται απλώς παραπομπή σε μη ενσωματωμένο στην αγωγή τοπογραφικό διάγραμμα.

[Πηγή]