Περαιτέρω, οφειλή που ξεπερνά το όριο της διάταξης του νόμου. Μελέτη της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4605/2019 από το Δικαστήριο. Στάθμιση κατά περίπτωση, όλων των περιστάσεων. Κρίση του Δικαστηρίου ότι η αιτούσα δεν είναι στρατηγική κακοπληρωτής των οφειλών της. Δεκτή η αίτηση. Διατάσσει την προστασία της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Επιβάλλει σε αυτήν την καταβολή…

Παράλειψη υποβολής πρότασης από πιστωτή, δίχως αμφισβήτηση επιλεξιμότητας και επιδεκτικότητας. Δεκτή η αίτηση. Εξαίρεση από την αναγκαστική ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Ορισμός δόσεων ποσού 244,12 ευρώ. Καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση…