Παράλειψη υποβολής πρότασης από πιστωτή, δίχως αμφισβήτηση επιλεξιμότητας και επιδεκτικότητας. Δεκτή η αίτηση. Εξαίρεση από την αναγκαστική ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του αιτούντος. Ορισμός δόσεων ποσού 244,12 ευρώ. Καταδίκη της καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του αιτούντος. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση…

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά στην υπ΄ αριθ. 42/2019 απόφασή του έκρινε ότι είναι ακυρος ο ΓΟΣ υπολογισμού του επιτοκίου σε έτος 360 ημερών, ως αντίθετος στην Κοινοτική Οδηγία 98/7/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με ΚΥΑ Ζ1-178/2001, στη με αριθμό Ζ1798/2008 ΥΑ ως ισχύει τροποποιημένη με την υπ’ αριθμ. Ζ1-21/2011 ΥΑ, στην Κοινοτική Οδηγία 2008/48/ΕΚ…