Η αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα απευθύνεται και στον δικαστή όσον αφορά τις σχέσεις των διαδίκων. Η καθιέρωση υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας διαμεσολάβησης ως τυπική προϋπόθεση της δίκης αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας. Λήξη μίσθωσης. Ο μισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης οφείλει ως αποζημίωση το…