Η αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα απευθύνεται και στον δικαστή όσον αφορά τις σχέσεις των διαδίκων. Η καθιέρωση υποχρεωτικής έγγραφης προδικασίας διαμεσολάβησης ως τυπική προϋπόθεση της δίκης αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας. Λήξη μίσθωσης. Ο μισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης οφείλει ως αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα. Προϋποθέσεις για την απαίτηση του συμφωνημένου μισθώματος ως αποζημίωση. Στοιχεία ορισμένου αγωγής με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης λόγω φθορών στο μίσθιο.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]