Υποχρεωτική επιδίκαση ελαχίστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ποσού 5.869,40€€. Συλλογή από την εναγόμενη τραπεζική εταιρεία των προσωπικών δεδομένων της ενάγουσας τα οποία και διαβίβασε παρανόμως σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, χωρίς ουδέποτε να ενημερώσει κατά τρόπο σαφή και ειδικό την ενάγουσα ως όφειλε. Στη δανειακή σύμβαση μεταξύ οφειλέτιδας και τράπεζας δεν αναφερόταν με σαφή…