Υποχρεωτική επιδίκαση ελαχίστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ποσού 5.869,40€€. Συλλογή από την εναγόμενη τραπεζική εταιρεία των προσωπικών δεδομένων της ενάγουσας τα οποία και διαβίβασε παρανόμως σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, χωρίς ουδέποτε να ενημερώσει κατά τρόπο σαφή και ειδικό την ενάγουσα ως όφειλε. Στη δανειακή σύμβαση μεταξύ οφειλέτιδας και τράπεζας δεν αναφερόταν με σαφή τρόπο ούτε ο σκοπός της επεξεργασίας ούτε τα ακριβή στοιχεία ταυτότητας ή οι κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων, με αποτέλεσμα τα προσωπικά δεδομένα της ενάγουσας να κινδυνεύουν να καταστούν αντικείμενο συνεχούς οικονομικής εκμετάλλευσης όχι μόνο για τους σκοπούς της επίδικης σύμβασης, αλλά και για ευρύτερους σκοπούς από άλλα νομικά πρόσωπα, χωρίς να εξασφαλίζεται το απόρρητο και η ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών της δεδομένων. Hθική βλάβη για διαβίβαση δεδομένων από τράπεζα σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών χωρίς προγενέστερη ενημέρωση του υποκειμένου. Νόθος αντικειμενική ευθύνη της υπευθύνου επεξεργασίας τραπεζικής εταιρείας, της οποίας η υπαιτιότητα τεκμαίρεται. Η τράπεζα όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα επέλευσης ηθικής βλάβης. Παράνομη προσβολή της προσωπικότητας της ενάγουσας και πρόκληση ηθικής βλάβης. Ορθώς επιδικάστηκε από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο ποσό 5.869,40€€. Απορρίπτει την έφεση της τραπεζικής εταιρείας.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]