Περαιτέρω, οφειλή που ξεπερνά το όριο της διάταξης του νόμου. Μελέτη της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4605/2019 από το Δικαστήριο. Στάθμιση κατά περίπτωση, όλων των περιστάσεων. Κρίση του Δικαστηρίου ότι η αιτούσα δεν είναι στρατηγική κακοπληρωτής των οφειλών της. Δεκτή η αίτηση. Διατάσσει την προστασία της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Επιβάλλει σε αυτήν την καταβολή…