Ευθύνη επιβλέποντος μηχανικού. Μπορεί να θεωρηθεί ως βοηθός εκπλήρωσης. Ευθύνεται εις ολόκληρο με τον εργολάβο όταν το έργο έχει ελλείψεις. Εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιοπραξιών, περί συμβάσεως έργου και των οικείων άρθρων του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Αν ο επιβλέπων μηχανικός είναι ένας, τότε αυτός ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου και τον πλήρη τεχνικό…

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών στην υπ΄ αριθ. 524/2018 απόφασή του περί δανείων χορηγούμενων σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος έκρινε ότι υφίσταται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων περί ενημερώσεως των αντισυμβαλλομένων τους σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Προστασία καταναλωτή. ΓΟΣ. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυροι αναδρομικώς αν έχουν ως αποτέλεσμα τη…