Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών στην υπ΄ αριθ. 524/2018 απόφασή του περί δανείων χορηγούμενων σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος έκρινε ότι υφίσταται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων περί ενημερώσεως των αντισυμβαλλομένων τους σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Προστασία καταναλωτή. ΓΟΣ. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυροι αναδρομικώς αν έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών εις βάρος του καταναλωτή. Αρχή της διαφάνειας. Οι ΓΟΣ πρέπει να παρουσιάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών κατά τρόπο ορισμένο, ορθό και σαφή. Ο καταναλωτής πρέπει να κατανοεί πλήρως τη συναλλακτική του θέση κατά την κατάρτιση της συμβάσεως. Προστασία των συμφερόντων του δανειολήπτη από το δίκαιο της ΕΕ. Έννοια του όρου «νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου». Έλεγχος για τη διαπίστωση της καταχρηστικότητας των ΓΟΣ. Πλήρωση του κενού που δημιουργείται σε περίπτωση ακυρότητας ΓΟΣ. Συμπληρωτική ερμηνεία των δικαιοπραξιών. Απόκειται στον εθνικό δικαστή να ελέγξει αν στην εκάστοτε υπό κρίση υπόθεση ο καταναλωτής πληροφορήθηκε όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την έκταση της δεσμεύσεως που θα αναλάμβανε. Αναγνώριση της ολικής ακυρότητας λόγω καταχρηστικότητας της καταρτισθείσας μεταξύ της δανειολήπτριας πρώτης των εναγόντων και της δανειοδότριας εναγόμενης ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας τροποποιητικής συμβάσεως στεγαστικού δανείου από το νόμισμα του ευρώ σ’ εκείνο του ελβετικού φράγκου και της συναφθείσας ανάμεσα στο δεύτερο ενάγοντα εγγυητή και την εναγομένη εγγυήσεως της προειρημένης τροποποιητικής συμβάσεως, οι οποίες περιέχονται στην υπό κρίση πρόσθετη πράξη. Υποχρέωση της εναγομένης αφενός να δεχθεί την αποπληρωμή του ανωτέρω δανείου σε ευρώ και αφετέρου να συνυπολογίσει σε ευρώ όλες τις χρεώσεις, δηλαδή τους τόκους των δόσεων και τις εκ μέρους των εναγόντων καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, κατόπιν της μετατροπής, δυνάμει της άκυρης πρόσθετης πράξεως, του στεγαστικού δανείου από το νόμισμα του ευρώ σ’ εκείνο του ελβετικού φράγκου. Επιδίκαση ποσού ως εύλογου για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης των εναγόντων.

[Πηγή]