Η αίτηση του αρ. 6 παρ. 5, στρέφεται κατά των πιστωτών που έχουν εκκινήσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, πλην όμως η παραδοχή της ισχύει erga omnes. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, λαμβάνονται παραδεκτά υπόψη ένορκες βεβαιώσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί κλήτευση των καθ’ ων. Πιθανολογείται ότι η ασκηθείσα έφεση θα ευδοκιμήσει, καθόσον η εκκαλουμένη…

Εκτέλεση απόφασης με την οποία διατάσσεται η απόδοση ή παράδοση τέκνου. Αυτεπάγγελτη χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση. Με την απόφαση, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου στον ένα γονέα, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως και η απόδοση ή παράδοση του τέκνου σ’ αυτόν και η απόφαση εκτελείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 950 ΚΠολΔ….