Η αίτηση του αρ. 6 παρ. 5, στρέφεται κατά των πιστωτών που έχουν εκκινήσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, πλην όμως η παραδοχή της ισχύει erga omnes. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, λαμβάνονται παραδεκτά υπόψη ένορκες βεβαιώσεις, χωρίς να έχει προηγηθεί κλήτευση των καθ’ ων. Πιθανολογείται ότι η ασκηθείσα έφεση θα ευδοκιμήσει, καθόσον η εκκαλουμένη απόφαση έσφαλε κατά την κρίση της, εφόσον η αιτούσα, δημόσιος υπάλληλος στο επάγγελμα, δεν απέκτησε την εμπορική ιδιότητα από μόνη την κατοχή ποσοστού 1/3 των μετοχών Ανώνυμης Εταιρείας, εφόσον η τύχη της εταιρείας δεν εξαρτάτο από τη συμμετοχή της, ενώ η συμμετοχή σε κεφαλαιουχική εταιρεία, δεν προσδίδει άνευ ετέρου την εμπορική ιδιότητα. Επιπροσθέτως η παροχή προσωπικής της εγγύησης σε ομολογιακό δάνειο της εταιρείας, όπως και σε πρόσθετη πράξη αυτού, δεν είχε συστηματικότητα, ούτε έγινε κατ’ εκμετάλλευση της οικονομικής της επιφάνειας και της πίστης που παρέχει το όνομά της, εφόσον δεν διαθέτει αξιόλογη ακίνητη περιουσία, πλην της κύριας κατοικίας, πλέον του γεγονότος ότι το ομολογιακό δάνειο εξασφαλίστηκε με προσημείωση επί της ακίνητης περιουσίας της εταιρείας. Δέχεται την αίτηση, αναστέλλει την εκτέλεση της επιταγής προς πληρωμή, της κατάσχεσης και του διενεργούμενου πλειστηριασμού.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]