Το Ειρηνοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθ. 857/2018 απόφασή του έκρινε την ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του Ν.128/1975. Ορισμένο λόγου ανακοπής χωρίς την αναγκαιότητα αμφισβήτησης και προσδιορισμού από τον οφειλέτη συγκεκριμένου επιμέρους ποσού της επιδικασθείσας απαίτησης. [Πηγή]

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Πατρών στην υπ΄ αριθ. 524/2018 απόφασή του περί δανείων χορηγούμενων σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος έκρινε ότι υφίσταται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων περί ενημερώσεως των αντισυμβαλλομένων τους σχετικά με τον κίνδυνο από ενδεχόμενη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Προστασία καταναλωτή. ΓΟΣ. Απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυροι αναδρομικώς αν έχουν ως αποτέλεσμα τη…