Το Ειρηνοδικείου Ολυμπίων στην υπ΄ αριθ. 58/2018 απόφασή του έκρινε σε υπόθεση περί πώλησης κινητού (φορτηγού αυτοκινήτου) με όρο παρακράτησης της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος ότι ο πωλητής που κατ’ αρχήν παραμένει όχι μόνον κύριος αλλά και νομέας του κινητού έχει δικαίωμα: α) είτε να απαιτήσει το τίμημα β) είτε αφού πρώτα υπαναχωρήσει από τη σύμβαση να ασκήσει τα δικαιώματά του από την κυριότητα, όπως είναι η άσκηση διεκδικητικής ως προς το κινητό αγωγής κατά του αγοραστή και συνεπώς και τις αγωγές νομής και τα ασφαλιστικά μέτρα νομής, γ) είτε να ασκήσει τα, από τις γενικές διατάξεις περί υπερημερίας οφειλέτη από αμφοτεροβαρή σύμβαση, οικεία ενοχικά δικαιώματα και, ιδίως, αφού πρώτα υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως, να ασκήσει κατά του αγοραστή αγωγή για απόδοση του κινητού κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Διαζευκτική συρροή δικαιωμάτων. Η επιλογή του ενός από αυτά αποκλείει την άσκηση του άλλου.
[Πηγή]