Στο νόμο 5007/2022(ΦΕΚ Α 241/2022) με θέμα Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις και ειδικότερα στο ΣΤ Κεφάλαιο κεφάλαιο Α με τίτλο ρυθμίσεις που αφορούν την ανάπτυξη, περιλαμβάνονται οι εξής σημαντικές τροποποιήσεις: 1. Τροποποιείται το άρθρο…

Περαιτέρω, οφειλή που ξεπερνά το όριο της διάταξης του νόμου. Μελέτη της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4605/2019 από το Δικαστήριο. Στάθμιση κατά περίπτωση, όλων των περιστάσεων. Κρίση του Δικαστηρίου ότι η αιτούσα δεν είναι στρατηγική κακοπληρωτής των οφειλών της. Δεκτή η αίτηση. Διατάσσει την προστασία της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Επιβάλλει σε αυτήν την καταβολή…

Η μητέρα έχει τεταμένες σχέσεις και με την ενήλικη κόρη, η οποία διαμένει στη συζυγική οικία. Η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων σχέσεων οδηγεί. Σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής η σύζυγος έχει ήδη αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας του συζύγου, έχοντας παραλάβει τα προσωπικά της είδη, και διαμένει…

Οι διάδικοι σύζυγοι μπορούν να ανακαλέσουν ελεύθερα στο εφετείο τη δήλωσή τους με βάση την οποία εκδόθηκε η οριστική απόφαση για τη λύση του γάμου του. Η δυνατότητα αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται, παρά μόνο ως προς με το ουσιαστικό στοιχείο του διαζυγίου από τη θεμελιώδη αρχή του ιδιωτικού δικαίου να μην προσβάλλονται συμφέροντα τρίτων…

Μετεγκατάσταση μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων της μητέρας με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων σε χώρα του εξωτερικού. Παραβίαση της διάταξης του άρθρου 1519 ΑΚ (μετά τον ν. 4714/2020) που ορίζει ότι για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν…