Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμόν 184/2021 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε δεκτή, επί του με αριθμό πρωτοκόλλου 391249/16-11-2021 ερωτήματος που έθεσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης Golden Visa, γνωμοδότησε ότι: α) βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του νόμου 4251/2014 (Α’80), όπως…