Υπογραφή προσυμφώνου πώλησης ακινήτου και καταβολή αρραβώνα. Μη κατάρτιση της οριστικής σύμβασης και κατ’ επέκταση αδυναμία της ενάγουσας να υλοποιήσει τον επιχειρηματικό της σκοπό, για τον οποίο ήθελε να προβεί στην αγορά του επίδικου ακινήτου και για τον οποίο είχε προβεί σε δαπάνες, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εναγομένου ο οποίος δεν παρείχε το επίδικο…

Από τις διατάξεις των άρθρων 1825, 1827 και 1829 Α.Κ. συνάγεται ότι σε περίπτωση που υφίσταται κληρονομικό δικαίωμα εκ διαθήκης εκείνος που έχει δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά (μεριδούχος) δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο της διαθήκης κατά το μέρος που με αυτό αποκλείεται ή περιορίζεται ή επιβαρύνεται η δική του νόμιμη μοίρα, η οποία (διαθήκη)…