Εικονική δικαιοπραξία· προϋποθέσεις κύρους καλυπτόμενης άλλης δικαιοπραξίας· εικονική πώληση που υποκρύπτει δωρεά υπό τρόπο. Ανάκληση δωρεάς λόγω αχαριστίας· προϋποθέσεις· έννοια αχαριστίας· συνέπειες ανάκλησης δωρεάς· αν το δωρηθέν πράγμα είναι ακίνητο και μεταβιβάστηκε στο δωρεοδόχο κατά κυριότητα, η αναμεταβίβαση της κυριότητας μετά τη νόμιμη ανάκληση της δωρεάς γίνεται, εφόσον αρνείται ο δωρεοδόχος, με καταδίκη αυτού σε…

Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και εγκατάστασης καμερών. Παράνομη προσβολή προσωπικότητας. Υποχρεωτική επιδίκαση ελαχίστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ποσού 5.869,40 ευρώ. Εγκατάσταση καμερών σε μανδρότοιχο που περιβάλλει ιδιωτική οικία και βιντεοσκόπηση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της, επί δημοτικής οδού και διόδου, κίνησης…

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης (συμβάσεις διεθνών πωλήσεων κινητών πραγμάτων), ο οφειλέτης ευθύνεται και για τα τυχερά με την στενή έννοια (άρα αντικειμενική ευθύνη), για τα οποία δεν ευθύνεται κατά τον Α.Κ. και απαλλάσσεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Για τη σύσταση νέων δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων μεταξύ των συνιδιοκτητών απαιτείται ομοφωνία αυτών. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου. Η σύμπραξη όλων για τη συμφωνία με την οποία περιορίζεται η χρήση κοινόκτητου από το σύνολο των συνιδιοκτητών προς όφελος ορισμένου ή ορισμένων απ’ αυτούς είναι αναγκαία, διότι όλων των λοιπών θίγεται το σχετικό δικαίωμα χρήσης. Δεν συμβαίνει,…