Για τον καθορισμό της υλικής αρμοδιότητας σε υποθέσεις παροχής διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ επ. λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, η οποία προσδιορίζεται από το Δικαστήριο με βάση το ποσό της ανάλογης αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται αφού συνυπολογισθεί η μείωση της αξίας του…

Ακύρωση σύμβασης εγγύησης σύμφωνα με τα άρθρα 178-179 ΑΚ (λόγω κουφότητας και απειρίας) της εγγυήτριας – απαλλαγή εγγυητή από εγγυητική ευθύνη [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο εξετάζεται η πραγματική αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί αίτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, είναι ο χρόνος της συζητήσεως ενώπιον του δικαστηρίου που γίνεται η δίκη για τον προσωρινό προσδιορισμό. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης…

Αναγκαστική ομοδικία. Θάνατος ενός εκ των ομοδίκων. Αγωγή ύπαρξης ή μη [ομολόγησης] πραγματικής δουλείας. 1051 ΑΚ. Προσαύξηση χρόνου χρησικτησίας δικαιοπαρόχου μόνο εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος χρησικτησίας στο πρόσωπό του και δεν είχε καταστεί κύριος του ακινήτου. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης επιταγής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, κατά το μέρος που αφορά μισθωμένα ακίνητα. Η εκτέλεση της επιταγής πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αιτούσα εταιρεία λόγω αποβολής της από την έδρα της επαγγελματικής της εγκατάστασης. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]