Διορθώνεται από το αρχικό στο χριστιανικό όνομα με το οποίο βαφτίστηκε και λόγω απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, προς αποφυγή σύγχυσης για τα ατομικά στοιχεία ταυτότητας της αιτούσας.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]