Πρόκληση φθορών στο μίσθιο από τον βοηθό εκπληρώσεως. Ο εκμισθωτής, δεδομένου ότι δεν τελεί σε συμβατικό σύνδεσμο προς αυτόν, δικαιούται να ασκήσει κατά του βοηθού αγωγή με βάση τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Βάσιμος λόγος αναίρεσης από τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. Ασαφείς και ανεπαρκείς αιτιολογίες ως προς το κρίσιμο ζήτημα της αποκλειστικής ή όχι υπαιτιότητας της αναιρεσείουσας και της ύπαρξης ή όχι συντρέχουσας ή αποκλειστικής αμέλειας της αναιρεσίβλητης στην πρόκληση πυρκαγιάς στο ένδικο μίσθιο διαμέρισμα. Οι επίδικες φθορές στο μίσθιο οφείλονται σε πταίσμα του βοηθού εκπληρώσεως. Θεμελίωση της αξιώσεως του εκμισθωτή προς αποζημίωση στις διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Πενταετής παραγραφή αξιώσεων από αδικοπραξία.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]