Ευθύνη επιβλέποντος μηχανικού. Μπορεί να θεωρηθεί ως βοηθός εκπλήρωσης. Ευθύνεται εις ολόκληρο με τον εργολάβο όταν το έργο έχει ελλείψεις. Εφαρμογή των διατάξεων περί δικαιοπραξιών, περί συμβάσεως έργου και των οικείων άρθρων του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Αν ο επιβλέπων μηχανικός είναι ένας, τότε αυτός ευθύνεται για την εφαρμογή του σχεδίου και τον πλήρη τεχνικό έλεγχο αυτού. Σύμβαση έργου. Ευθύνη εργολάβου. Δικαιώματα εργοδότη από ελλείψεις του έργου. Στοιχεία ορισμένου της σχετικής αγωγής. Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος είναι δυνατόν να προβληθεί μόνο έναντι υπαρκτού δικαιώματος και όχι όταν ο διάδικος αρνείται απλά ή αιτιολογημένα να δεχθεί την ύπαρξη ή την άσκηση δικαιώματος του αντιδίκου του. Πότε το δικαστήριο εναπόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου και πότε οφείλει να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη. Τροποποιήσεις στις διατάξεις για τις ένορκες βεβαιώσεις με τον ν. 4335/2015. Διαχρονικό δίκαιο. Με την προσθήκη στις προτάσεις επιτρέπεται να προταθούν ισχυρισμοί και να προσκομισθούν ένορκες βεβαιώσεις, έγγραφα και γνωμοδοτήσεις μόνο όμως για την αντίκρουση ισχυρισμών που προτάθηκαν παραδεκτώς για πρώτη φορά με τις προτάσεις. Διαταγή επανάληψης της συζήτηση προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη. Διορισμός πραγματογνώμονα.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]