Μετεγκατάσταση μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων της μητέρας με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων σε χώρα του εξωτερικού. Παραβίαση της διάταξης του άρθρου 1519 ΑΚ (μετά τον ν. 4714/2020) που ορίζει ότι για τη μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Προσωρινός ορισμός από το δικαστήριο του τόπου διαμονής των ανήλικων τέκνων του τόπου όπου διέμεναν μέχρι τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων τους. Διαταγή προσωρινής επιστροφής στον εν λόγω τόπο μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης που θα καθορίζει τον τόπο διαμονής τους ή μέχρι την επίτευξη σχετικής έγγραφης συμφωνίας των γονέων τους.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]