Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών στην υπ΄ αρ. 10/2018 απόφασή του έκρινε ότι υφίσταται υποχρέωση εγγραφής της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Αν δεν λάβει χώρα η εγγραφή η αγωγή απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη και δεν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, αφού δεν είναι πλέον δυνατή η καταχώρισή της στα οικεία βιβλία διεκδικήσεων εντός της τασσόμενης προθεσμίας των τριάντα ημερών από την κατάθεσή της. Η σχετική απόφαση είναι οριστική. Απαράδεκτη η κλήση με την οποία επαναφέρεται η αγωγή για περαιτέρω συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την εν λόγω απόφαση.

[Πηγή]