Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθ. 10162/2018 απόφασή του περί πρόκλησης ζημιάς κατά τις διαπραγματεύσεις έκρινε ότι η σχετική ευθύνη έχει εφαρμογή και όταν ματαιωθεί η κατάρτιση της σύμβασης σε χρόνο, κατά τον οποίο οι μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις έχουν τερματιστεί οριστικά και δεν υπολείπεται παρά μόνο η τυπική υπογραφή της σύμβασης, περί τις οποίας ο υπαίτιος της ματαίωσης είχε δώσει στον αντισυμβαλλόμενο σαφείς διαβεβαιώσεις ότι αυτή θα πρέπει να θωρείται βέβαιη. Εκείνος που ματαίωσε τη σύμβαση μη τηρώντας τη συμπεριφορά που επιβάλλουν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη είναι υποχρεωμένος να ανορθώσει τη ζημία που υπέστη ο αντισυμβαλλόμενος που πίστεψε ως επικείμενη την κατάρτισή της. Έκταση αποζημίωσης. Διαφέρον εμπιστοσύνης. Η προκαταβολή τιμήματος σε εκτέλεση προσύμβασης αγοράς ακινήτου για την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο συνιστά πλουτισμό του πωλητή χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία του αγοραστή. Η αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι επιβοηθητικής φύσης και μπορεί να ασκηθεί αυτοτελώς μόνον όταν λείπουν οι προϋποθέσεις της αγωγής από τη σύμβαση ή την αδικοπραξία, όπως εν προκειμένω. Αρραβώνας. Αν η κύρια σύμβαση είναι άκυρη, τότε είναι άκυρη και η παρεπόμενη συμφωνία περί του αρραβώνα. Συμψηφισμός απαιτήσεων. Αν μία από τις απαιτήσεις δεν υπάρχει ή η σχετική σύμβαση από την οποία πηγάζει είναι άκυρη, ο συμψηφισμός δεν επιφέρει απόσβεση της άλλης απαίτησης.

[Πηγή]