Το Μονομελές Εφετείο Πατρών στην υπ΄ αριθ. 21/2019 απόφασή του έκρινε περί της αντισυνταγματικότητας του επιβληθέντος με τον νόμο ανωτάτου ορίου των 6.000 ευρώ ως χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη από του Επικουρικό Κεφάλαιο. Σεβασμός της περιουσίας του προσώπου κατά το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Οι διατάξεις με τις οποίες ορίζεται το ποσοστό τόκου υπερημερίας που καταβάλλεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο σε 6% ετησίως έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του Συντάγματος, του ΔΣΑΠΔ και του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Καθορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης. Αρχή της αναλογικότητας. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς το ύψος του ποσού της επιδικασθείσας χρηματικής ικανοποίησης πρέπει να ελέγχεται αναιρετικά για το αν παραβιάζεται ευθέως ή εκ πλαγίου η αρχή της αναλογικότητας, ή και όταν διαπιστώνεται υπέρβαση από το δικαστήριο της ουσίας των ακραίων ορίων της διακριτικής του ευχέρειας.

[Πηγή]