Υποχρέωση μισθωτή για αποζημίωση σε περίπτωση φθορών ή μεταβολών στο μίσθιο. Συμφωνημένη χρήση. Στοιχεία αγωγής με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης λόγω φθορών στο μίσθιο. Κακή χρήση του μισθίου. Χρηματική εγγύηση (εγγυοδοσία) που καταβάλλεται κατά την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης. Στην αγωγή ή ανταγωγή με την οποία ζητείται η επιστροφή της «εγγυήσεως» ή στην ένσταση συμψηφισμού, πρέπει να εκτίθεται ο λόγος για τον οποίο συμφωνήθηκε και δόθηκε η «εγγύηση» καθώς και η αιτία για την οποία υπάρχει υποχρέωση επιστροφής της. Ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών. Υποχρεωτική η κατάθεση προτάσεων. Η προβολή των μέσων επίθεσης και άμυνας (ένσταση, αντένσταση, επαντένσταση) πρέπει να γίνεται όχι μόνο με τις προτάσεις αλλά και προφορικά κατά τη συζήτηση και οι ισχυρισμοί αυτοί καταχωρίζονται στα πρακτικά της συνεδρίασης και περιέχονται στις κατατιθέμενες στο ακροατήριο προτάσεις. Τύχη κατασκευασμάτων που προστέθηκαν στο μίσθιο.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]