Επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. Κατασκευή από τον μισθωτή αυθαίρετων κατασκευών κατά παράβαση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού και χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή. Εξακολούθηση αυθαιρεσιών παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης. Κακή χρήση του μισθίου. Δεκτή η αγωγή απόδοσης του μισθίου. Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής (ΚΠολΔ 910 αρ. 1). [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Υποχρέωση μισθωτή για αποζημίωση σε περίπτωση φθορών ή μεταβολών στο μίσθιο. Συμφωνημένη χρήση. Στοιχεία αγωγής με αίτημα την επιδίκαση αποζημίωσης λόγω φθορών στο μίσθιο. Κακή χρήση του μισθίου. Χρηματική εγγύηση (εγγυοδοσία) που καταβάλλεται κατά την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης. Στην αγωγή ή ανταγωγή με την οποία ζητείται η επιστροφή της «εγγυήσεως» ή στην ένσταση συμψηφισμού,…