Αν η αγωγή απορρίφθηκε πρωτοδίκως για τυπικό λόγο, όπως ως αόριστη ή νόμω αβάσιμη, χωρίς να ερευνηθεί η ουσία αυτής και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρίνει νόμω βάσιμη την αγωγή, μετά την εξαφάνιση της προσβαλλόμενης απόφαση, μπορεί να κρατήσει την υπόθεση και να ερευνήσει την ουσία αυτής και να την απορρίψει ή να την κάνει δεκτή κατ’ ουσία ανεξάρτητα αν το πρωτόδικο δικαστήριο ερεύνησε ή όχι την ουσία της υπόθεσης. Προσύμφωνο. Αποτελεί ενοχική υποσχετική σύμβαση. Η σύναψη της οριστικής συμβάσεως επιφέρει απόσβεση της εκ του προσυμφώνου ενοχής. Υπερημερία οφειλέτη. Υπερήμερος πωλητής. Μετά την παρέλευση της σχετικής δήλης ημέρας ή μετά προηγηθείσα όχληση, ο αγοραστής έχει κατ’ επιλογή πέραν του δικαιώματος υπαναχώρησης από τη σύμβαση, να εμμείνει σ’ αυτήν και να ζητήσει αποζημίωση για τις θετικές και τις αποθετικές ζημίες που κατ’ αιτιώδη συνάφεια προκλήθηκαν σε αυτόν από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή. Γενικοί ερμηνευτικοί κανόνες δικαιοπραξιών. Πότε υπάρχει έμμεση διαπίστωση κενού ή αμφιβολίας. Αφανής ή μετοχική εταιρία. Είναι προσωπική εταιρία χωρίς νομική προσωπικότητα. Οι αφανείς εταίροι μετέχουν μόνον ενοχικά στα αποτελέσματα της δραστηριότητας του εμφανούς. Εφαρμογή διατάξεων του ΑΚ. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]