Μεταβατική διάταξη που ορίζει ότι διατάξεις των κεφαλαίων Β’ και Γ’ εφαρμόζονται σε εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση. Καταλαμβάνει και υποθέσεις που συζητήθηκαν πριν την 16-09-2021. Τέκνο γεννημένο εκτός γάμου. Με τις νέες διατάξεις οι γονείς ασκούν από κοινού και εξίσου την γονική του μέριμνα εφόσον έχει αναγνωριστεί. Έννοια «από κοινού» και «εξίσου» άσκησης γονικής μέριμνας. Το άρθρο 1514 ΑΚ εισάγει απόκλιση υπό προϋποθέσεις. Δυνατότητες Δικαστηρίου. Στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για διαμεσολάβηση. Περιπτώσεις κατανομής γονικής μέριμνας σύμφωνα με το Ν. 4800/2021 άρθρο 1519 ΑΚ. Ζητήματα που εκ του νόμου αφορούν την μέριμνα και όχι την επιμέλεια του τέκνου. Κριτήρια ανάθεσης γονικής μέριμνας. Έννοια «βέλτιστου» συμφέροντος. Δεν εισάγει ουσιαστική / εννοιολογική διαφοροποίηση αλλά μόνο λεκτική / ορολογική. Ο νέος νόμος παρέχει για πρώτη φορά εκ των προτέρων προσδιοριστικά στοιχεία για το προσδιορισμό της αόριστης νομικά έννοιας. Προφορική ανταίτηση καθ΄ου περί ανάθεσης επιμέλειας με επικουρικό αίτημα ρύθμισης επικοινωνίας. Λόγω διαφωνίας διαδίκων σχετικά με την άσκηση γονικής μέριμνας (μη σύμπραξη σε από κοινού άσκηση, φροντίδα και εκπαίδευση, κατανομή χρόνου διαμονής τέκνου) το Δικαστήριο αναθέτει κατ’ άρθρο 1514 ΑΚ στην αιτούσα μέρος της γονικής μέριμνας και δη την επιμέλεια του ανηλίκου. Ένορκη βεβαίωση. Στην διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων εν απαιτείται κλήτευση του αντιδίκου αυτού που τις προσκομίζει. Τα προσκομιζόμενα οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικά) δεν δεσμεύουν το δικαστήριο καθώς δεν έχουν ελεγχθεί για την ειλικρίνειά τους. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Κωνσταντινίδη)
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]