Υπογραφή προσυμφώνου πώλησης ακινήτου και καταβολή αρραβώνα. Μη κατάρτιση της οριστικής σύμβασης και κατ’ επέκταση αδυναμία της ενάγουσας να υλοποιήσει τον επιχειρηματικό της σκοπό, για τον οποίο ήθελε να προβεί στην αγορά του επίδικου ακινήτου και για τον οποίο είχε προβεί σε δαπάνες, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του εναγομένου ο οποίος δεν παρείχε το επίδικο ακίνητο ελεύθερο βαρών και δεν ανταποκρίθηκε στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Δεκτή η αγωγή. Ο εναγόμενος υποχρεώνεται να καταβάλει στην ενάγουσα ποσό που αντιστοιχεί στο διπλάσιο του δοθέντος αρραβώνα, ποσό που αντιστοιχεί στις δαπάνες υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδίου επί του ακινήτου, διαφυγόντα κέρδη και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη. Κήρυξη της απόφασης προσωρινώς εκτελεστής.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.