Οι διατάξεις του ν. 5100/2024 επέφεραν τροποποιήσεις στο καθεστώς παροχής μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa). Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις επέφεραν αύξηση των ορίων της ελάχιστης αξίας κτήσης της ακίνητης περιουσίας. Για την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας και για τα νησιά με πληθυσμό…

Τα ελληνικά δικαστήρια έχουν διεθνή δικαιοδοσία επί ιδιωτικών διαφορών, που συνδέονται με την ελληνική πολιτεία, εφόσον η αρμοδιότητά τους θεμελιώνεται στις διατάξεις περί δωσιδικίας. Εφαρμόζεται το ελληνικό δικονομικό δίκαιο και το ουσιαστικό δίκαιο που ορίζεται από τις διατάξεις του ελληνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων σε ζητήματα επιτροπείας αλλοδαπού, εφόσον έχει συνήθη…

Για τον καθορισμό της υλικής αρμοδιότητας σε υποθέσεις παροχής διόδου κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ επ. λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς, η οποία προσδιορίζεται από το Δικαστήριο με βάση το ποσό της ανάλογης αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί στον ιδιοκτήτη. Το ποσό της αποζημίωσης καθορίζεται αφού συνυπολογισθεί η μείωση της αξίας του…

Ακύρωση σύμβασης εγγύησης σύμφωνα με τα άρθρα 178-179 ΑΚ (λόγω κουφότητας και απειρίας) της εγγυήτριας – απαλλαγή εγγυητή από εγγυητική ευθύνη [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο εξετάζεται η πραγματική αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί αίτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, είναι ο χρόνος της συζητήσεως ενώπιον του δικαστηρίου που γίνεται η δίκη για τον προσωρινό προσδιορισμό. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης…

Αναγκαστική ομοδικία. Θάνατος ενός εκ των ομοδίκων. Αγωγή ύπαρξης ή μη [ομολόγησης] πραγματικής δουλείας. 1051 ΑΚ. Προσαύξηση χρόνου χρησικτησίας δικαιοπαρόχου μόνο εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος χρησικτησίας στο πρόσωπό του και δεν είχε καταστεί κύριος του ακινήτου. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης επιταγής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, κατά το μέρος που αφορά μισθωμένα ακίνητα. Η εκτέλεση της επιταγής πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στην αιτούσα εταιρεία λόγω αποβολής της από την έδρα της επαγγελματικής της εγκατάστασης. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Δεύτερη Έφεση κατά της ίδιας απόφασης. Απαράδεκτο. Ισχύς ως δικόγραφο πρόσθετων λόγων ή αντέφεση. Εν μέρει οριστική απόφαση. Έφεση. Μη οριστική / εν μέρει οριστική απόφαση. Απόρριψη (πρώτης) έφεσης ως απαράδεκτης. Επιτρεπτή η δεύτερη έφεση κατά της ίδιας απόφασης, εφόσον υφίσταται ενεργή η προθεσμία της εφέσεως. Έφεση κατά οριστικής απόφασης ισχύει ως επιτρεπτή δεύτερη έφεση…

Δεν αποκλείεται η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα να αποτελεί αντικείμενο ενός γενικότερου διακανονισμού περιουσιακών σχέσεων των συζύγων στις διαπραγματεύσεις τους για να καταλήξουν στη συμφωνία συναινετικού διαζυγίου. Αφού μόνη η κοινή συναίνεση σε διαζύγιο συνιστά αυτοτελή και δεσμευτικό για τον δικαστή λόγο διαζυγίου, πολύ περισσότερο θα είναι ισχυρή και η υπό αίρεση ρύθμιση στο στάδιο…

Όταν ζητείται η επιδίκαση του τεκμαιρομένου ποσοστού (1/3) των αποκτημάτων, ο ενάγων θα δικαιούται το ένα τρίτο από την επαύξηση της περιουσίας του άλλου συζύγου, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεσθεί και αποδείξει οποιαδήποτε συμβολή του στην αύξηση αυτή, υπό την προϋπόθεση βέβαια της επίκλησης και απόδειξης τέτοιας αύξησης της περιουσίας του άλλου συζύγου. Ο εναγόμενος,…

Page 1 of 51 2 3 5