Αίτηση συζύγων ίδιου φύλου (η μια σύζυγος ελληνικής καταγωγής) για αναγνώριση υιοθεσίας που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό. Ο όρος «οικογένεια» δεν αποτελεί στατικό θεσμό, αλλά δυναμικό που προσαρμόζεται βάσει των κοινωνικών εξελίξεων. Η απόφαση δέχτηκε ότι τα ομόφυλα ζευγάρια είναι εξίσου ικανά να δεσμευτούν σε σταθερές σχέσεις, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί στατική απόκλιση μεταξύ…

Έγκυρη η αποκλήρωση με ιδιόγραφη διαθήκη για κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 1840 ΑΚ λόγους. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 1840 ΑΚ, ο διαθέτης μπορεί να αποκληρώσει τον κατιόντα του εάν αυτός έγινε ένοχος κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος με πρόθεση, κατά του διαθέτη ή του συζύγου του. Καταδίκη από ποινικό δικαστήριο δεν…

Αγωγή με αίτημα την καταδίκη των εναγομένων – συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε δήλωση βουλήσεως με σκοπό την αναπλήρωση της συναίνεσής τους, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για να καταστεί εφικτή από πολεοδομικής πλευράς η υλοποίηση του δικαιώματος υψούν. Υποχρέωση των εναγομένων για παροχή συναίνεσης βάσει της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η…

Εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων επιβάτη στην κάρτα επιβίβασης (boarding pass) λόγω αμελούς συμπεριφοράς προστηθέντος υπαλλήλου της εναγομένης αεροπορικής εταιρείας με συνέπεια τη μεταφορά της αποσκευής σε λάθος προορισμό και τη στέρηση της αποσκευής της ενάγουσας για 22 ημέρες. Η συμπεριφορά του προστηθέντος υπαλλήλου της εναγομένης εκτός από υπαίτια είναι και παράνομη ως αντίθετη στο εκ του…

Αίτηση αποσφράγισης κατοικίας (ΚΠολΔ 831 επ.). Πρόδηλο έννομο συμφέρον μοναδικού κληρονόμου για άμεση πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του θανούντος για τη διευθέτηση της κληρονομίας και παραλαβή των κινητών. Βεβαίωση κληρονομικής ιδιότητας με κληρονομητήριο. Έλλειψη αναγκαιότητας απογραφής, καθώς τα εντός της κατοικίας κινητά πράγματα δεν είναι μεγάλης αξίας. Δεκτή η αίτηση. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής λόγω μη προσκόμισης από την ενάγουσα πρακτικού υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης. Η διαφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4640/2019 καθόσον μέρη έχουν εξουσία διαθέσεως των επίδικων αξιώσεων. Η συμπλήρωση της σχετικής έλλειψης δεν μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Προσβολή προσωπικότητας από αναρτήσεις σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο: α) επιδικάζει εύλογα ποσά χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία β) υποχρεώνει τον εναγόμενο να διαγράψει από το προσωπικό του προφίλ στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τις προσβλητικές για τους ενάγοντες αναρτήσεις και να καταχωρίσει δημοσίως ορατή στο προσωπικό προφίλ που χρησιμοποιεί περίληψη της…

Επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. Κατασκευή από τον μισθωτή αυθαίρετων κατασκευών κατά παράβαση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού και χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή. Εξακολούθηση αυθαιρεσιών παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης. Κακή χρήση του μισθίου. Δεκτή η αγωγή απόδοσης του μισθίου. Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής (ΚΠολΔ 910 αρ. 1). [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Αναλογική εφαρμογή άρθρου 255 ΑΚ με αποτέλεσμα την αναστολή της προβλεπόμενης από το νόμο αποσβεστικής προθεσμίας, σε περίπτωση άσκησης αγωγής προσβολής πατρότητας από το ίδιο το τέκνο μετά την παρέλευση της ενιαύσιας αποσβεστικής προθεσμίας των άρθρων 1470 περ. 3 και 1483 παρ. 1, εδ. β’ ΑΚ, εάν αποδειχθεί ότι η άσκηση της αγωγής εντός της…

Ο κληρονόμος αποκτά την κληρονομία ακόμα και χωρίς γνώση ή βούληση αυτοδικαίως με μόνο το θάνατο του κληρονομουμένου χωρίς να χρειάζεται να προβεί σε επιπλέον ενέργειες (ΑΚ 1711,1846-1851,1856). Το δικαίωμα αυτοδίκαιης κτήσης είναι προσωρινό και μετακλητό, διότι τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης αποποίησης της κληρονομίας (ΑΚ 1847), η οποία υπόκειται σε τετράμηνη αποσβεστική…

Page 1 of 61 2 3 6