Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής λόγω μη προσκόμισης από την ενάγουσα πρακτικού υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης. Η διαφορά εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4640/2019 καθόσον μέρη έχουν εξουσία διαθέσεως των επίδικων αξιώσεων. Η συμπλήρωση της σχετικής έλλειψης δεν μπορεί να ζητηθεί από το δικαστήριο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 227 ΚΠολΔ.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.