Από τις διατάξεις των άρθρων 1825, 1827 και 1829 Α.Κ. συνάγεται ότι σε περίπτωση που υφίσταται κληρονομικό δικαίωμα εκ διαθήκης εκείνος που έχει δικαίωμα νόμιμης μοίρας στην κληρονομιά (μεριδούχος) δεν δεσμεύεται από το περιεχόμενο της διαθήκης κατά το μέρος που με αυτό αποκλείεται ή περιορίζεται ή επιβαρύνεται η δική του νόμιμη μοίρα, η οποία (διαθήκη)…