Αναγκαστική ομοδικία. Θάνατος ενός εκ των ομοδίκων. Αγωγή ύπαρξης ή μη [ομολόγησης] πραγματικής δουλείας. 1051 ΑΚ. Προσαύξηση χρόνου χρησικτησίας δικαιοπαρόχου μόνο εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί ο χρόνος χρησικτησίας στο πρόσωπό του και δεν είχε καταστεί κύριος του ακινήτου. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]