Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθμ. 6622/2017 Απόφασή του έκρινε ότι σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής ή της αίτησης διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος, προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Απαιτείται επιπλέον με ποινή απαραδέκτου η προσκόμιση και εισήγηση του Κτηματολογικού Γραφείου ή της εταιρίας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Μεταβατική διάταξη. Διαταγή επανάληψης της δίκης προκειμένου να προσκομισθεί θετική εισήγηση της «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε.» περί συνδρομής των τεχνικών προϋποθέσεων και της απεικόνισης της γεωμετρικής μεταβολής που θα επέλθει στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά την εισαγωγή στην τηρούμενη κτηματολογική βάση των γεωμετρικών μεταβολών που αποτυπώνονται στο αναφερόμενο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.

[Πηγή]