Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμόν 184/2021 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε δεκτή, επί του με αριθμό πρωτοκόλλου 391249/16-11-2021 ερωτήματος που έθεσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης Golden Visa, γνωμοδότησε ότι: α) βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του νόμου 4251/2014 (Α’80), όπως ισχύουν, σε περίπτωση κατά την οποία πολίτες τρίτων χωρών αγοράζουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και το τίμημα για την αγορά έχει καταβληθεί στον πωλητή (ολικά ή μερικά) με έναν από τους περιοριστικά αναφερόμενους στις ως άνω διατάξεις τρόπους, σε χρόνο κατά τον οποίο αυτός δεν είχε ακόμη καταστεί κύριος της μετέπειτα πωληθείσας από τον ίδιο, ακίνητης περιουσίας, πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης «μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή», β) η βεβαίωση από συμβολαιογράφο, η οποία ορίστηκε ως προς τον τύπο και το περιεχόμενό της με την υπ’ αριθμόν 32802/2020 (Β’ 4483) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Μετανάστευσης και Ασύλου και η οποία απαιτείται υποχρεωτικώς να συνυποβάλλεται με την αίτηση χορήγησης Golden Visa, είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση σχετικά με τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος ως προς τον τρόπο καταβολής του τιμήματος αγοράς της ακίνητης περιουσίας και γ) το με αριθμό πρωτοκόλλου 56894/9-3-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής αποτελεί εσωτερικό (απλό πληροφοριακό) έγγραφο της Διοίκησης και άρα δεν συντρέχει περίπτωση εξέτασης ανάκλησης ή μη εκτελεστής διοικητικής πράξης. Η Διοίκηση δεν κωλύεται να απευθύνει γενικές οδηγίες και κατευθύνσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για την ενιαία αντιμετώπιση ομοίων περιπτώσεων και σύμφωνα με το νόμο, αναιρώντας το αντίθετο περιεχόμενο προγενέστερων εγγράφων ρητώς ή σιωπηρώς, ενώ η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μετά τη νόμιμη αποδοχή της, δεσμεύει τη Διοίκηση.
[Πηγή: http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.