Στο νόμο 5007/2022(ΦΕΚ Α 241/2022) με θέμα Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις και ειδικότερα στο ΣΤ Κεφάλαιο κεφάλαιο Α με τίτλο ρυθμίσεις που αφορούν την ανάπτυξη, περιλαμβάνονται οι εξής σημαντικές τροποποιήσεις: 1. Τροποποιείται το άρθρο…

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμόν 184/2021 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε δεκτή, επί του με αριθμό πρωτοκόλλου 391249/16-11-2021 ερωτήματος που έθεσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης Golden Visa, γνωμοδότησε ότι: α) βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του νόμου 4251/2014 (Α’80), όπως…