Το δικαίωμα της προσωπικότητας αποτελεί πλέγμα αγαθών, που συνθέτουν την υπόσταση του προσώπου, εκφάνσεις του οποίου συνιστούν, μεταξύ άλλων, ο συναισθηματικός κόσμος του ανθρώπου και η ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητάς του, που αναφέρεται και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Παράνομη είναι η προσβολή της προσωπικότητας, που γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κατ’ ενάσκηση δικαιώματος, που είναι μικρότερης σπουδαιότητας ή ασκείται υπό περιστάσειςπου καθιστούν την άσκησή του καταχρηστική. Το δικαίωμα επικοινωνίας γονέα τέκνου, που ασκείται σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της έγγαμης συμβίωσης, απορρέει από το φυσικό δεσμό αίματός τους ως αμοιβαία έκφραση αισθημάτων αγάπης, συμπάθειας, ενδιαφέροντος και στοργής. Αδικαιολόγητη παρεμπόδιση της επικοινωνίας συνιστά καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας. Ο ασκών τη γονική μέριμνα υποχρεούται να απέχει από κάθε ενέργεια, που ενδέχεται άμεσα ή έμμεσα να οδηγήσει στην παρεμπόδισή της, η οποία μπορεί κατά περίπτωση να εκτιμηθεί και ως προσβολή της προσωπικότητας του γονέα. Διαπίστωση 22 παραβιάσεων της επικοινωνίας πατέρα με τέκνο τριών ετών. Η αποξένωση του πατέρα από το τέκνο συνιστά προσβολή της προσωπικότητάς του και η ηθική βλάβη, που του έχει προκληθεί, συνισταμένη στην πίκρα, απογοήτευση, στενοχώρια και ακύρωση του πατρικού ρόλου, δεν μπορεί να αποκατασταθεί με καταβολή χρηματικού ποσού. Υποχρεώνεται η εναγομένη μητέρα να άρει την προσβολή της προσωπικότητας του ενάγοντος και να την παραλείπει στο μέλλον, ήτοι να επιτρέπει ανεμπόδιστα, αλλά και να διευκολύνει την επικοινωνία του ενάγοντος με το ανήλικο τέκνο. Κηρύσσεται η απόφαση προσωρινά εκτελεστή.
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]