Προϋποθέσεις διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Αποτελέσματα. Μετά την τελεσιδικία της απόφασης διάρρηξης της απαλλοτρίωσης ο τρίτος προς τον οποίο ο οφειλέτης μεταβίβασε καταδολιευτικά το περιουσιακό στοιχείο του δεν μπορεί να ασκήσει ανακοπή του άρθρου 936 παρ. 3 ΚΠολΔ και να αντιτάξει το δικαίωμά του κατά του δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη. Ο δανειστής που πέτυχε τη διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας μπορεί να ασκήσει την ανακοπή του άρθρου 936 στην περίπτωση που δανειστές του τρίτου που απέκτησε το αντικείμενο της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση στο αντικείμενο που απαλλοτριώθηκε καταδολιευτικά. Επίσης, ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ μπορεί να ασκήσει ο τρίτος που απέκτησε το αντικείμενο της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας σε περίπτωση που οι δανειστές του οφειλέτη από τον οποίο ο τρίτος απέκτησε με καταδολιευτική δικαιοπραξία, οι οποίοι δεν πέτυχαν έναντι αυτών τη διάρρηξη αυτής προβαίνουν σε αναγκαστική εκτέλεση επί του αντικειμένου της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας, αφού έναντι των δανειστών αυτών δεν ισχύουν τα αποτελέσματα της διάρρηξης. Κατά της αναγκαστικής αυτής εκτέλεσης δύναται να στραφεί και ο δανειστής του οφειλέτη που πέτυχε τη διάρρηξη της καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Η ανακοπή αυτή του δανειστή που πέτυχε τη διάρρηξη της απαλλοτρίωσης είναι ανακοπή του άρθρου 933 και όχι του άρθρου 936 ΚΠολΔ.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.