Η καθ’ ης η αίτηση εταιρία αποκτά την ιδιότητα του διαδίκου, εφόσον είχε διατάξει την κλήτευση ο δικαστής κατά την κατάθεση της αρχικής αίτησης, η δε άσκηση παρέμβασης είναι στην περίπτωση αυτή απαράδεκτη. Ο έλεγχος περιορίζεται σε έλεγχο νομιμότητας για πιθανολογούμενες παράνομες πράξεις όταν ζητείται από την «μικρή μειοψηφία» που εκπροσωπεί 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ είναι έλεγχος σκοπιμότητας όταν ζητείται από την «μεγάλη μειοψηφία» που εκπροσωπεί του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Προϋποθέσεις ορισμένου των αιτημάτων. Προϋποθέσεις εφαρμογής διαδικασίας έγκρισης συναλλαγής μεταξύ συνδεδεμένων μερών.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.