Η άτυπη συμφωνία μεταξύ των κοινωνών ακινήτου για αυτούσια διανομή κατά τρόπο ορισμένο είναι άκυρη και δεν εμποδίζει οποιονδήποτε από τους κοινωνούς που έχει συμβληθεί να επιδιώξει τη λύση της κοινωνίας. Απόρριψη ένστασης καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος. Διαταγή από το δικαστήριο διά πλειστηριασμού πωλήσεως. Ο τρόπος λύσεως της κοινωνίας, δηλαδή το αν η λύση θα γίνει με αυτούσια διανομή ή με πώληση διά πλειστηριασμού δεν περιλαμβάνεται στο αίτημα της αγωγής διανομής, αλλά ανήκει στις εξουσίες του δικαστηρίου. Πρόδηλα αδύνατη ή ασύμφορη αυτούσια διανομή. Η επιδίκαση σε ορισμένους κοινωνούς των ποσοστών τους σε μία κοινή μερίδα προϋποθέτει αίτηση των ιδίων ή ενός από αυτούς. Σε οικόπεδο στο οποίο υπάρχει οικοδομή, η αυτούσια διανομή του είναι δυνατή με σύσταση μόνο χωριστής ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους και με την επιφύλαξη των πολεοδομικών διατάξεων, ενώ για να γίνει αυτούσια διανομή με σύσταση χωριστής ιδιοκτησίας σε διακεκριμένα μέρη του οικοπέδου απαιτείται στο οικόπεδο αυτό να έχουν ανεγερθεί περισσότερες της μιας χωριστές οικοδομές ή να πρόκειται για οικόπεδο ακάλυπτο.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.