Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο εξετάζεται η πραγματική αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί αίτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, είναι ο χρόνος της συζητήσεως ενώπιον του δικαστηρίου που γίνεται η δίκη για τον προσωρινό προσδιορισμό. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης ορίστηκε μετά την παρέλευση έτους από της συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό, τότε για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά τον χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό. Ενδεικτικά κριτήρια για τη διάγνωσης της πραγματικής αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου. Η αποζημίωση πρέπει να είναι πλήρης και να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου κατά τον χρόνο συζήτησης για τον οριστικό προσδιορισμό, στην περίπτωση που η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό διεξαχθεί μετά την παρέλευση έτους από τη συζήτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό, ως τέτοια δε νοείται εκείνη της οποίας το ποσόν επιτρέπει στον ιδιοκτήτη να αντικαταστήσει το πράγμα που απαλλοτριώθηκε με άλλο ισάξιο. Η δικαστική δαπάνη περιλαμβάνει τα απαραίτητα γενόμενα για τη διεξαγωγή και υπεράσπιση της δίκης έξοδα και την παράταση του πληρεξούσιου δικηγόρου και την άπαξ και για τις δύο δίκες αμοιβή του για τη σύνταξη και κατάθεση αιτήσεως και προτάσεων. Η εν λόγω αμοιβή ανέρχεται σε 3,75% επί της καθοριζόμενης συνολικής αποζημίωσης. Μειωμένη δικαστική δαπάνη καθόσον το υπόχρεο εν προκειμένω ως ΝΠΔΔ είναι φορέας υπαγόμενος στη Γενική Κυβέρνηση.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.