Κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο εξετάζεται η πραγματική αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, σε περίπτωση που έχει προηγηθεί αίτηση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης, είναι ο χρόνος της συζητήσεως ενώπιον του δικαστηρίου που γίνεται η δίκη για τον προσωρινό προσδιορισμό. Αν η συζήτηση για τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης…